Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KALNA GAVIEŠI > Kopšanas cirte baltalkšņu, egļu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,8ha
Audzes sastāvs – 8E42 2A48 + B48 E70
Audzes krāja – apm. 130 m³

Vietas apraksts

Nogabals atrodas nelielā paugurā. Tas robežojas ar mitru ieplaku, kas tiks saglabāta neskarta. Saskares joslā ar mitro mežu redzamas vecākas egles. Pirms saimnieciskās darbības veikšanas audzes sastāvu veidoja baltalksnis, atsevišķas apses un bērzi, bet otrajā stāvā un atsevišķās vietās pirmajā stāvā – egle. Saskares joslā ar mitro mežu egļu vecums ir apmēram 70 gadi.

Saimnieciskā darbība

2001. gadā šeit veikta krājas kopšanas cirte, izcērtot baltalkšņus. Kopā izcirsts apmēram 40 m³, t.sk. 17 m³ lietkoksnes. Praktiski visas te augošās egles ciršanas laikā tika saglabātas. Daļai egļu, kuru stumbri ir mazāk aļņu bojāti, sagaidāms vērtības pieaugums. Citas, kas savu augšanas spēju mizas bojājumu dēļ ir zaudējušas, uztur mežā stabilu mikroklimatu un kavē aizzēluma veidošanos. Šāds neliels noēnojums sekmē ļoti pakāpenisku egļu atjaunošanos atklātākajās vietās.
Nenocirstie lapu koki – apses – mazinās vēja spēku un ar savu kuplo vainagu uzturēs mitrumu un noēnojumu. Šādu lielo koku saudzēšana iespējami samazina stresa ilgumu palikušajiem kokiem, kas rodas pēc saimnieciskās darbības veikšanas.
Saskares joslā ar mitro ieplaku koku ciršana veikta ar nelielu intensitāti, apmēram 12% no krājas, nolūkā mazināt iespējamo vēja postošo efektu nogabalā un arī saglabāt ieplakai raksturīgos mitruma un noēnojuma apstākļus.
2007. gadā izcirstas baltalkšņu atvases. Kopšanas cirte veikta tikai tajās vietās, kur atvases kavēja jauno eglīšu augšanu.

Turpmākā apsaimniekošana

Atkārtota cirte plānota pēc aptuveni 10 - 15 gadiem, kad varētu veikt atsevišķu mērķa dimensiju sasniegušu, kā arī zemas kvalitātes egļu izciršanu. Plānotā ciršanas intensitāte būs 10 -15% no audzes krājas.
Saskares joslā ar mitro ieplaku koku ciršana tiks veikta ar mazāku intensitāti.
Apses un pārējie lapu koki tiks saudzēti kā ekoloģiskie koki.
Iepriekš izveidotos atvērumos pēc vajadzības tiks pielietota kopšanas cirte un atsevišķu egļu stādīšana.