Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KALNA GAVIEŠI > Izlases cirte egļu, lapu koku audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Kopējā platība – 1,9 ha
Audzes sastāvs rietumu daļā – 10E89 +B89 ats P 89
Audzes sastāvs austrumu daļā – 5E94 4B 1A84 +P94
Kopējā krāja – apm. 515 m³

Vietas apraksts

Demonstrējumu vieta aptver 2 nogabalus. Teritorijas rietumu daļā atrodas mitra ieplaka ar retiem kokiem, bet dienvidaustrumu daļā senas vējgāzes vieta. Rietumu daļa ir sausāka un te pārsvarā sastopamas egles, bet austrumu virzienā palielinās lapu koku piemistrojums.

Saimnieciskā darbība

2002. gadā vienā nogabala daļā veikta izlases cirte. Izcirsti apmēram 20 m³ egļu un atsevišķi lapu koki, kas auga egļu vidū. Izcērtamo koku izvēle saistīta ar sasniegtām mērķa dimensijām.
Mitrās ieplakas saskares joslā saudzēti lapu koki, kas atstāti kā ekoloģiskie koki.
2006. gada vasarā 1,5 ha platībā, iekļaujot arī daļu no blakus esošā nogabala teritorijas, veikta izlases cirte. Plānojot ciršanu ar atkārtojumu 1 reizi 5 - 7 gados un ņemot vērā krājas izmaiņas mežaudzēs no 6,3 līdz 7 m³/ha gadā, maksimāli pieļaujamais ciršanas apjoms tika noteikts 60 - 70 m³ robežās abu nogabalu teritorijā.
Lai iegūtu iespējami precīzu informāciju par mežaudzes struktūru, tika veikta katra koka caurmēra uzmērīšana.
Izcērtamo koku izvēle notika, pamatojoties uz vairākiem apsvērumiem. Vispirms tika novērtēts bojātu un citādi neperspektīvo koku daudzums. Tad tika atzīmēti tie dažādu sugu koki, kas sasnieguši lielas dimensijas un kuru tuvumā atrodas jaunāki koki, kas turpinās augšanu pēc šādu lielo koku nociršanas. Pēdējais apsvērums bija aplūkot atvērumu vietas ar un bez ieaugušiem kociņiem un novērtēt kuri koki to tuvumā jānocērt, lai palielinoties apgaismojumam, sekmīgi notiktu jauno kociņu attīstība. Šajā gadījumā izvēle tika izdarīta no bojātajiem un lielas dimensijas sasniegušiem kokiem.
Visā teritorijā tika izzīmēts 41 koks ar kopējo krāju 57 m³ (41 m³ - egle, 9 m³ - bērzs un 7 m³ - apse). Šāds apjoms atbilst apmēram 12% no kopējā koksnes apjoma šajā teritorijā. Ciršanas rezultātā iegūta koksne 59 m³ apjomā.

Turpmākā apsaimniekošana

Atkārtota cirtes veikšana plānota pēc aptuveni 10 - 15 gadiem, kad varētu veikt atsevišķu mērķa dimensiju sasniegušu, kā arī zemas kvalitātes egļu izciršanu, veidojot jaunu atvērumu 0,03 - 0,05 un nedaudz paplašinot iepriekš izveidotos. Plānotā ciršanas intensitāte būs 10 - 15% no audzes krājas.