Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Izlases cirte egļu - priežu - bērzu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 4,1ha
Audzes sastāvs – 5E84 1P2B74 1Ba 2E59
Audzes krāja – 1265 m³

Vietas apraksts

Dažādi reljefa apstākļi (paugura nogāze, mitrākas vietas). Izteikts dažādu koku sugu mistrojums. Raksturīgi dažāda vecuma vienas sugas koki. Mežaudzei cauri iet sena ceļa vieta. Tā ietekmē, kā arī reljefa dažādības dēļ, šeit varam redzēt gan saulainas un gaišas vietas, gan arī mitrākas un noēnotas vietas. Sevišķi tas redzams nogāzes pakājē, kur veidojusies salīdzinoši slapja vieta.

Saimnieciskā darbība

1998. gada ziemā šeit izcirstas vēja gāztās un lauztās egles, kā arī lielākā daļa resnāko bērzu (apmēram 110 m³), un atstātas zem tiem augušās egles. Tas redzams ceļa labajā pusē, kur jau izveidojušās dažāda augstuma egļu grupas. Lielās biezības dēļ šis egles nav bojājuši meža dzīvnieki.
2003. gada ziemā izcirsti apmēram 70 m³ bojāto un lielāko dimensiju koku. Ciršana veikta, cenšoties atsegt gaismai apmēram 0,01 – 0,03 ha lielus laukumus. Sagaidāms, ka šajās vietās augs jaunas eglītes un lapu koki. Vecākajos atvērumos jau redzams, ka atjaunošanās bijusi sekmīga. Gadījumā, ja jauno kociņu ieaugšana kavēsies, atsevišķās vietās plānota eglīšu stādīšana.
Ciršanas laikā saglabātas lielāko dimensiju kritalas, pameža grupas. Daļu no lielākiem lapu kokiem paredzēts atstāt necirstus arī nākotnē.
2004. un 2008. gadā vairākos atvērumos izcirsta lielākā daļa pīlādžu un lazdu, lai palielinātu gaismas daudzumu tur augošām eglītēm.

Turpmākā apsaimniekošana

Nākamajā ciršanas paņēmienā, apmēram pēc 10 gadiem, paredzēts izcirst daļu no palikušajiem bērziem un nelielu daļu no resnākajām eglēm. Situācija tiks nepārtraukti uzraudzīta, un pēc vajadzības izveidotajos atvērumos tiks veikta kopšana.
Atsevišķi bērzi saglabāti kā ekoloģiskie koki.