Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > BAJĀRI > Izlases cirte egļu, priežu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,6 ha
Audzes sastāvs pirms ciršanas – 6E3P1B81 B45 grupās (lauka malā)
Augšanas apstākļu tips – damaksnis
Audzes krāja – 114 m³

Nogabala platība – 1,1ha
Audzes sastāvs pirms ciršanas – 9P 1E 84 +B 72
Audzes krāja – 196 m³

Vietas apraksts

Abas mežaudzes atrodas īpašuma dienvidaustrumu malā netālu no autoceļa Liepāja - Klaipēda. Mežs robežojas ar lauksaimniecībā izmantotu zemi. Reljefa apstākļi līdzeni. Sastopamas dažāda vecuma egles, priedes un bērzi. Koki izvietoti grupās, sastopami lielāki atklāti laukumi.

Saimnieciskā darbība

2005. gada ziemā izlases cirtē izcirsta daļa resnāko un turpmākās augšanas ziņā neperspektīvo egļu, kā arī atsevišķas priedes.
Izvērtējot koku izvietojumu, tika plānota atvērumu veidošana. Izcērtamie koki izvietoti galvenokārt grupās, veidojot atvērumus – tikai atsevišķi koki izcirsti ārpus plānotā atvēruma. Lai netiktu izjaukta pakāpeniskā pāreja no meža un lauku, mežmalas joslā veikta tikai atsevišķu koku ciršana, saglabājot dažādo kokaudzes stāvojumu, kā arī pameža sugas.
Kopējais nocirsto koku apjoms: 35 m³ (apm. 11,5% no kopējās nogabalu krājas). Sadalījums pa sortimentiem: baļķi (egle) – 29,8 m³; papīrmalka un sīkbaļķi – 3 m³; malka – 3 m³.
Veicot ciršanas darbus, saglabāti nogabalā esošie sausie koki un veikta izvēle, kuri koki tiks saglabāti bioloģiskā vecuma sasniegšanai.

Turpmākā apsaimniekošana

Pēc izvēlēto koku izciršanas atbrīvojas augšanas telpa jaunākiem kokiem. Pakāpeniski notiek kokaudzes atjaunošanās atvērumos.
Atkārtots izlases cirtes pielietojums plānots pēc 7 - 10 gadiem, kurā tiks izcirsti neperspektīvie koki un resnākie – lielākā diametra – koki, galvenokārt egles un lapu koki. Cērtamie koki tiks grupēti, veidojot jaunus atvērumus vai „atverot” egļu paaugas grupas, kā arī pēc iepriekšējo atvērumu atjaunošanās gaitas izvērtējuma tiks veikta to paplašināšana. Starplaikā koku ciršana tiks veikta tikai tādā gadījumā, ja kādam atsevišķam kokam tiks novērota strauja kvalitātes pasliktināšanās un tā izvākšana būs ekonomiski pamatojama.