Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Izlases cirte pārmitrā egļu - lapu koku audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 1,7 ha
Audzes sastāvs – 5E 119 3B 2M 99+ A 99
Audzes krāja – 350 m³

Vietas apraksts

Mežaudze aizņem teritoriju starp sausu pauguru rietumos un purvainu mežu austrumos. Mežaudzes rietumu un ziemeļu daļā sastopams lielāks ošu un melnalkšņu īpatsvars, kas varētu būt izskaidrojams ar barības vielām bagāto avotu ūdeņu ietekmi. To netieši apstiprina šeit sastopamās sūnu sugas, kas aug avotu tuvumā. Virzoties dienvidu vai rietumu virzienā, pieaug egļu klātbūtne un sūnu aizņemtā platība zemsedzē, bet samazinās koku augstums un citu lapu koku daudzums. Mežaudzi veidojošo koku vecums svārstās robežās no 85 līdz 105 gadiem.

Saimnieciskā darbība

2006. gada ziemā veikta izlases cirte. Lielākā daļa koku izcirsti ziemeļu daļā, kur sagaidāma turpmāka ošu un melnalkšņu attīstība. Turpretī dienvidu daļā, kur norit eglīšu augšana zem lielo koku vainagiem un koki neveido lielas dimensijas, nocirsts mazāks koku skaits. Kopā nocirsti 53 koki 37,3 m³ apjomā, no kura apmēram 85% veido egles, bet atlikušo daļu – bērzi. Šāds apjoms atbilst 8% no mežaudzes koksnes krājas.
Ņemot vērā salīdzinoši lielos transportēšanas attālumus, no mežaudzes dienvidu daļas tika izveidots garenvirzienā orientēts pastāvīgs ceļš.

Turpmākā apsaimniekošana

Pēc izstrādes tiks veikta mežaudzes uzraudzība, sekojot līdzi arī atjaunošanās procesam un pārējo koku veselības stāvoklim.
Nākamajā ciršanas paņēmienā pēc 3 – 6 gadiem paredzēts izcirst daļu tievāko, augšanas gaitā atpalikušo egļu. Tā rezultātā sagaidāma straujāka jauno koku augšana pirmajā ciršanas paņēmienā izveidotajos atvērumos. Pārējie audzes koki tiks saglabāti uz vēlākiem ciršanas paņēmieniem. Īpaši ir atzīmējama lapu koku – melnalkšņu un bērzu – kā augsnes mitruma regulētāju nozīme, tāpēc šos kokus īpaši paredzēts saudzēt. Nogabala teritorijā izzīmēti koki nociršanai:

Caurmērs, cm

Bērzs, skaits

Melnalksnis, skaits

Egle, skaits

8

 

 

17

12

 

1

17

16

 

1

7

20

1

 

1