Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KRAUKĻI > Izlases cirte bērzu, egļu un priežu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 2,1 ha
Audzes sastāvs – 7B1M1P1E 68 + E ats A 83 +E 62 2.st
Audzes krāja – 250 m³

Vietas apraksts

Par saskares joslām pieņemts dēvēt pārejas joslu starp divām apstākļu ziņā atšķirīgām ekosistēmām. Parasti tās veidojas, mainoties reljefa apstākļiem, upju un ezeru tuvumā un pārejas joslā starp mežu un citu sauszemes ekosistēmu, piemēram, lauksaimniecības zemi vai purvu.
Šeit saskares josla veidojusies starp slapjo egļu - lapu koku un sauso priežu mežu. Tā ir ļoti šaura un reljefa apstākļu dēļ vāji izteikta. Tā aizņem apmēram 20 m platu joslu.

Saimnieciskā darbība

Īpaša saskares joslas apsaimniekošana nepieciešama, lai mazinātu sausajā mežā notiekošās saimnieciskās aktivitātes ietekmi uz pārmitro mežu. Saskares joslā pastāvīgi būtu jāsaglabā pirmā un otrā stāva koku piesegums. Tas veicinās mikroklimata uzturēšanu un mazinās vēja ietekmi pārmitrā mežā. Saskares josla apsaimniekojama, vispirms izcērtot atsevišķus augstāko saimniecisko vērtību sasniegušos bērzus un atsevišķas egles (ne vairāk kā 10 - 15% no krājas), kas ļautu attīstīties paaugas un otrā stāva eglēm. Daļa pārējo bērzu saglabājami kā ekoloģiskie koki.

Turpmākā apsaimniekošana

Nākotnē, pēc 10 - 15 gadiem, tiks atkārtota nelielas intensitātes koku ciršana, kur, pirmkārt, tiks nocirsti atsevišķi lapu koki un egles, kas tuvākā nākotnē zaudēs saimniecisko vērtību, kā arī neperspektīvākie koki.