Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Kopšanas cirte egļu - apšu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,9 ha
Audzes sastāvs – 6E1B 74 3A99
Audzes krāja – 180 m³

Vietas apraksts

Nogabals atrodas uz īpašuma robežas un saskaras ar izcirtumiem un jaunaudzēm. Tas robežojas ar nelielu mitru ieplaku.

Saimnieciskā darbība

2002. gadā šeit tika izcirsti vēja gāztie un lauztie koki (pārsvarā egles) 40 m³ apjomā, t.sk. lietkoksne 30 m³.

Turpmākā apsaimniekošana

Koku ciršana tiks atkārtota ne ātrāk kā pēc 10 – 12 gadiem, kad būs attīstījušās egles paaugas grupas. Tiek plānots nocirst pieaugušos bērzus un atsevišķas egles.
Bioloģiski vecās apses tiks saglabātas kā ekoloģiskie koki.