Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > BAJĀRI > Izlases cirte bērzu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,6 ha
Audzes sastāvs pirms ciršanas – 4B3P71 3B60
Augšanas apstākļu tips – damaksnis
Audzes krāja – 112 m³

Vietas apraksts

Nedaudz mitrs bērzu mežs ar priedes piemistrojumu. Sastopamas dažas vecas egles un zem bērziem jaunāku egļu grupas. Daļa bērzu šobrīd ir sasnieguši lielāko koksnes vērtību, citiem arī turpmāk sagaidāms vērtības pieaugums.

Saimnieciskā darbība

Nogabalā plānots izcirst apmēram 32 m³ bērzu (skat. tabulu), galvenokārt izvēloties tos kokus, kas sasnieguši augstāko saimniecisko vērtību. Pēc ciršanas palielināsies apgaismojums zem bērzu vainagiem augošajām eglēm, kas veicinās to augšanu.

Turpmākā apsaimniekošana

Nākamais ciršanas paņēmiens tiks veikts apmēram pēc 4 - 6 gadiem, atkal izvēloties mērķa dimensijas sasniegušos bērzus, kā arī daļu saimnieciski neperspektīvo koku, kuriem nebūs sagaidāms vērtības pieaugums. Veicot mežizstrādes darbus, tiks saglabāta mirusī koksne un atsevišķi koki bioloģiskā vecuma sasniegšanai.