Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KALNA GAVIEŠI > Pakāpeniskā cirte egļu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Audzes platība – 1,8 ha
Audzes sastāvs – 8E 90 2B 80
Audzes krāja – 250 m³

Vietas apraksts

Egļu mežaudze, kas atrodas lēzenā, pret ziemeļiem vērstā nogāzē. Dienvidu pusē to norobežo sena ceļa vieta, bet ziemeļos izcirtums, kas atrodas jau cita īpašnieka mežā. Pateicoties tuvumā esošiem izcirtumiem, pēdējo desmit gadu laikā audzē vairākkārtīgi notikušas nelielas vējgāzes.

Saimnieciskā darbība

1998. gadā šeit veikts pakāpeniskās cirtes pirmais paņēmiens, izcērtot apmēram 30% tā brīža audzes krājas.
Atvērumos ieaugušas eglītes un bērzi.
2007. gadā šeit veikta jauno kociņu retināšana un saimnieciski nevēlamo kociņu un krūmu nociršana.

Turpmākā apsaimniekošana

Ņemot vērā, ka eglēm novēroti pavisam nelieli koksnes pieaugumi, nākamajos 5 gados tiek plānots izpildīt otro pakāpeniskās cirtes paņēmienu, izcērtot apmēram 30% - 50% no vecajām eglēm, kā arī bērzus, saglabājot tikai noteiktu skaitu bioloģiskā vecuma sasniegšanai. Šajā paņēmienā izciršanai paredzētie koki veidos dažāda lieluma un formas grupas vietās, kur nav notikusi jauno koku iesēšanās. Atsevišķos gadījumos tiks nocirsti koki ap paaugas grupām, lai radītu papildus apgaismojumu, kas nepieciešams jauno kociņu augšanai.
Pēc iespējas saglabājot pamežu un koku stāvojumus, tiks veidota pārejas josla starp izcirtumu un mežaudzi.