Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > BAJĀRI > Kopšanas cirte priežu tīraudzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,4 ha
Audzes sastāvs – 10P 44
Audzes krāja pirms ciršanas – 80 m³
Augšanas apstākļu tips – lāns

Vietas apraksts

Uz grantainām augsnēm veidojusies vienvecuma priežu tīraudze ar atsevišķu ozolu, bērzu piemistrojumu. Nogabals robežojas ar pļavu.

Saimnieciskā darbība

Lai pārveidotu monokultūru par dažāda vecuma, dažāda stāvojuma mežaudzi, jau ar kopšanas cirtes palīdzību šeit nepieciešams veicināt mežaudzes struktūras dažādošanu, veidojot atvērumus, kā arī ieaudzējot jaunos kociņus un veicinot to attīstību. Kopšanas cirti paredzēts veikt nevis vienmērīgi visā nogabala platībā, bet pašreiz skrajākās vietās, izcērtot atsevišķus kokus un to grupas. Tādā veidā tiks izveidoti 0,02 - 0,03 ha lieli atvērumi, kuros paredzama gan dabiska koku iesēšanās, gan, iespējams, to stādīšana. Aptuvenais izcērtamais apjoms ir līdz 20 m³.

Turpmākā apsaimniekošana

Turpmākie kopšanas cirtes darbi tiks veikti pēc 10 - 15 gadiem, atkarībā no atjaunošanās gaitas izcirstajos atvērumos. Koku ciršana kopšanas cirtē plānota kā jaunu atvērumu veidošana, esošo palielināšana, nodrošinot sānu gaismu, kā arī tiks nocirsti atsevišķi neperspektīvi koki ārpus atvērumiem.