Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > BAJĀRI > Pakāpeniskā cirte priežu, egļu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,2 ha
Audzes sastāvs pirms ciršanas – 10P 105 +E78 B64
Audzes krāja pēc ciršanas – 50 m³
Augšanas apstākļu tips – damaksnis

Vietas apraksts

Šajā vietā ir šaura, apmēram 40 m plata pieaugušu priežu, egļu, bērzu meža josla. Nav izteiktas paaugas. Atsevišķas vietas ir mitrākas, nekā pārējā audzē.

Saimnieciskā darbība

2002. gada ziemā veikts pakāpeniskās cirtes pirmais paņēmiens, saglabājot apmēram 65% no audzes. Saglabātas perspektīvākās, labākās priedes, kā arī lapu koki mitrākajās vietās, kuri vēl nebija sasnieguši vēlamās dimensijas.
Ņemot vērā nelielo cirsmas platību un lielo saglabātās mežaudzes daļu, sagaidāma atjaunošanās ar egli, izgaismotākās vietās – ar priedi. Bērza grupās sagaidāms dimensiju pieaugums.

Turpmākā apsaimniekošana

Nogabala daļā, kurā nav veikta ciršana, aug priedes un bērzi, kuri mērķa dimensijas būs sasnieguši apmēram pēc 12 - 15 gadiem. Koku ciršana tiks veikta aptuveni pēc iepriekšminētā perioda, atkarībā no atjaunošanās gaitas izcirstajos laukumos, un tālāk jau – pēc tirgus situācijas un nepieciešamības pēc koksnes resursiem saimniecībā.
Daļa priežu tiks saglabātas kā ekoloģiskie koki.