Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KALNA GAVIEŠI > Izlases cirte egļu, bērzu un baltalkšņu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Audzes platība – 0,5 ha
Audzes sastāvs – 7E 67 2B 52 1Ba + A 40
Audzes krāja – 120 m³

Vietas apraksts

Nogabals robežojas ar blakus esošā cita meža īpašnieka izcirtumu, mitru ieplaku un meža ceļu. Augšanas apstākļi veidojušies auglīgi un mēreni mitri, bet reljefs – mazliet paugurains.

Saimnieciskā darbība

Nogabalā 2005. gada ziemā veikta izlases cirte. Izcirsti apmēram 50% lielo dimensiju bērzu, kā arī atsevišķas egles. Izcērtamie koki izvēlēti, ņemot vērā to dimensijas un tehnisko gatavību, kā arī apkārt augošo koku izvietojumu un kvalitāti. Ciršanas intensitāte bija plānota apmēram 25%, tomēr ciršanas laikā tā tika samazināta līdz 15% no pirmā stāva koku krājas.
Saskares joslā ar izcirtumu koku ciršana praktiski netika veikta, tā samazinot vēja ietekmi nogabalā.
Apmēram 10% pirmā stāva koku tika izcirsti saskares joslā ar mitrajām ieplakām. Lielāka intensitāte šeit netiek plānota, lai ciršanas laikā neizmainītu mitro ieplaku mikroklimatu un neatsegtu nogabalu vēja ietekmei.
Saskares joslā ar izcirtumu un mitro ieplaku netiek izcirsts pamežs. Arī citur audzē pamežs izcirsts tikai tajās vietās, kur tas apgrūtināja mežizstrādes darbus.

Turpmākā apsaimniekošana

Turpmāko 5 - 7 gadu laikā, izvērtējot dabiskās atjaunošanās sekmes iepriekš izveidotos atvērumos un tirgus situāciju, tiks nocirsti lielākās dimensijas sasniegušie bērzi. Nogabalā esošās, pāraugušās apses tiks saglabātas kā ekoloģiskie koki bioloģiskā vecuma sasniegšanai.