Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KALNA GAVIEŠI > Izlases cirtes plānojums dažāda vecuma egļu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – apm. 1,0 ha
Audzes sastāvs – 8E1B671E100 ats B100 Ba42
Audzes krāja – 250 m³

Vietas apraksts

Nogabals atrodas līdzenā reljefā un saskaras ar egļu jaunaudzi.

Saimnieciskā darbība

1996. gadā izcirsti 90% baltalkšņu, kad tiem nebija sagaidāms vērtības pieaugums.
Audzi veido dažāda vecuma egles un bērzi. Šeit redzams izteikts stāvojums, sākot ar ļoti resnām un vecām eglēm un beidzot ar dabiski ieaugušām eglītēm. Šāds izteikts un daudzveidīgs stāvojums mazina vēja postošo darbību, izlīdzina temperatūras svārstības un stabilizē mikroklimatu, kas rezultātā nodrošina labvēlīgāku vidi koku augšanai. Nelielais koku vainagu radītais noēnojums kavē aizzēluma veidošanos atklātajās vietās, kur pašreiz notiek strauja egles dabiskā atjaunošanās.
Šādas struktūras audze ar dažādu caurmēru kokiem ļauj regulāri pielietot izlases cirti un panākt meža dabisko atjaunošanos atklātajās vietās.

Turpmākā apsaimniekošana

Plānots izcirst daļu no resnāko dimensiju eglēm un bērziem. Plānotā ciršanas intensitāte 10 – 15 m³/ha, iegūstot apmēram 70 - 80% vērtīgā sortimenta. Sagatavotie kokmateriāli tiks transportēti pa izveidotām ceļa vietām.
Nākošais paņēmiens tiks atkārtots brīdi, kad daļa pārējo egļu būs sasniegušas noteiktas mērķa dimensijas un iepriekš izcirstie atvērumi būs atjaunojušies ar egli un lapu kokiem. Tas netiek plānots ātrāk kā pēc 7 gadiem. Paņēmiena ciršanas intensitāte nepārsniegs 20 - 30 m3/ha jeb 10 - 15% no nogabala krājas.

Sausās egles, bērzu stumbeņi, pāraugušie bērzi tiks saglabāti. Uz nogabala robežas augošās egles ar lielāko vainagu tiks saudzētas visā meža apsaimniekošanas ciklā gan kā ekoloģiskie koki, gan kā piesegkoki mikroklimata saglabāšanai.