Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KRAUKĻI > Kopšanas cirte priežu tīraudzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 2,8 ha
Audzes sastāvs – 10P79 ats B E79
Audzes krāja – 275 m³/ha

Vietas apraksts

Lāna meža augšanas apstākļu tipā veidojusies priežu tīraudze ar atsevišķiem bērziem un eglēm. Audzē vietām nelieli atvērumi. Daļa priežu inficēta ar sveķu vēzi, atsevišķas egles ir trupējušas. Par saimnieciski perspektīvāko sugu šeit uzskatāma priede.

Saimnieciskā darbība

Nogabalā 2008. gadā ziemā veikta sanitārā cirte, atbrīvojoties no daļas sveķu vēža bojāto priežu, kā arī trupes bojāto un mizgraužu invadēto egļu. Kopā izcirsti apmēram 25 m³. Daļa koku izcirsta ap audzē jau bijušiem atvērumiem, tādejādi palielinot to lielumu līdz 0,02 – 0,04 ha. Šeit plānots veikt dabiskās atjaunošanas veicināšanu un panākt priedes dabisko atjaunošanos. Ņemot vērā, ka priede ir gaismas prasīga suga, atvērumam ir jābūt pietiekoši lielam un izgaismotam.
Nogabalā vērojama egles atjaunošanās un samērā blīvas paaugas veidošanās, kas var radīt problēmas ar priedes sekmīgu atjaunošanos un augšanu nākotnē. Šo apsvērumu dēļ, vietās kur atvērumi pietiekami lieli, egļu paaugu plānots izcirst, lai priedes varētu iesēties un augt. Ārpus atvērumiem šobrīd paaugas grupas saglabātas un retinātas. Daļu atstāto eglīšu tuvākajā nākotnē varēs izmantot sīko dimensiju materiāliem, kas saimniecībai nepieciešami tūrisma objektu izveidei, savukārt daļa būtu atstājama kā audzes otrā stāva veidotājas, kas nedaudz tālākā nākotnē meža īpašnieku nodrošinās ar resnākiem sortimentiem (sīkbalķiem un cita veida sortimentiem). Paralēli būtu vēlama neliela lapu koku piemistrojuma nodrošināšana audzē.

Turpmākā apsaimniekošana

Turpinot apsaimniekot audzi, nākotnē tiks veidoti jauni un paplašināti esošie atvērumi, panākot sekmīgu priežu atjaunošanos. Nesekmīgas dabiskās atjaunošanās gadījumā jāveic papildināšana – priežu stādīšana.
Nākamajā ciršanas reizē, pēc 15 - 20 gadiem, pirmkārt, būs jācērt koki, kuri nākotnē savu vērtību būtiski nepalielinās, vai arī varēs to zaudēt. Varētu tikt izcirsti arī mazāko dimensiju koki, ja tas būs nepieciešams, piemēram, sekmīgas atvēruma atjaunošanās nodrošināšanai.
Ciršanas intensitāte nākotnē vienā paņēmienā nepārsniegs 20% no audzes krājas.
Šādi saimniekojot, plānots pakāpeniski nodrošināt dažāda vecuma priežu meža veidošanos.