Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Izlases cirte apšu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 1,5 ha
Audzes sastāvs – 9A 1B 74 + E 74
Audzes krāja – 611 m³

Vietas apraksts

Mežs ir pastāvīgi noēnots un mitrs. Augšanas apstākļi veidojušies auglīgi. Mitruma efektu pastiprina tuvumā esošais pārmitrais mežs. Zem apsēm augošas egles ir sastopamas visā nogabala platībā, tomēr daudzās vietās tās veido blīvākas grupas. Dienvidu daļā ir vecākas apses, kurām piekļaujas uz sausa paugura augošu bērzu grupa. Lielākā daļa apšu ir inficētas ar stumbra trupi. Turpmākā mežaudzes apsaimniekošana plānota tā, lai pakāpeniski apšu mežu nomainītu ar dažāda vecuma egļu mežu.

Saimnieciskā darbība

Mežaudzēs apses var raksturot ar strauju tehniskās kvalitātes kritumu. Šeit uzdevums no otrā stāva un paaugas eglēm izveidot dažāda stāvojuma mežaudzi, bet apses saglabāt tādā apjomā un izvietojumā, lai egļu nostiprināšanās process ritētu netraucēti. Ņemot vērā šos apsvērumus, 2006. gada sākumā izcirstas tās apses, kas varētu kavēt egļu augšanu – blīvāko egļu grupu apkārtnē. Lielās apses ar plašajiem vainagiem ir iecerēts necirst arī turpmāk, jo tās pasargā eglītes no apdegšanas. Saskares joslā ar slapjo mežu austrumos un citiem nogabaliem nocirsti atsevišķi koki. Ekoloģisku apsvērumu dēļ saglabātas arī visas dobumainās apses un sausie koki, kas netraucēja mežizstrādes darbus. Kopējais izcirsto koku apjoms veido 70 m³, kas atbilst apmēram 16% no mežaudzes krājas. No nocirstā apjoma 40% veidoja taras kluči, bet atlikušie 60m³ bija malka.
2007. gada sākumā veikta izlases cirte nogabala dienvidu daļā. Tur tika nocirsti 10 m³ bērzu un 20 m³ egļu, kopskaitā 25 koki, kas veidoja divas šķērslaukuma vienības (m²/ha). Šāds apjoms atbilst 15 – 20% no mežaudzes krājas. Ciršanas rezultātā izveidojās apmēram 0,09 ha liels atvērums.
Lai novērtētu paaugas un otrā stāva attīstības gaitu, kā arī koksnes pieauguma ātrumu, tika veikts to caurmēru mērījums ar 1 cm precizitāti. Mērījumu paredzēts atkārtot 2009. vai 2010. gadā, kas ļaus novērtēt 5 gadu laikā notikušās izmaiņas koku sadalījumā pa caurmēra pakāpēm un spriest par izvēlētās apsaimniekošanas metodes ietekmi uz paliekošo mežaudzes daļu.

Turpmākā apsaimniekošana

Atvērumā ļoti sekmīgi atjaunojas apses. Plānotais mērķa sastāvs atvērumā -apšu un egļu mistraudze. Eglei dabiski neatjaunojoties, plānots veikt stādīšanu. Pēc 3 – 5 gadiem plānota atkārtota atsevišķu pieaugušo apšu izciršana.