Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Izlases cirte egļu - priežu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 1,3 ha
Audzes sastāvs – 8P 1E 1B104, 2.stāvā 6E74 4E49 +Ba49
Audzes krāja – 235 m³

Vietas apraksts

Nogabals robežojas ar lauku. Daļa audzes atrodas pārmitros augšanas apstākļos. Pēc 2000. gada vējgāzes izveidojusies retaine. Labi attīstījusies egļu paauga.

Saimnieciskā darbība

Liela daļa pieaugušo egļu cietušas vējgāzē, un tās nocirstas 2000. gadā. Šajā gadā izcirsti 60 m³ koksnes. Ciršanas rezultātā atsevišķās nogabala daļās izveidojusies retaine.
Šobrīd retainēs vērojama sekmīga dabiskā atjaunošanās. 2007. gadā veikta jauno kociņu – priežu, egļu un bērzu – retināšana, veidojot nākotnes mežaudzes sastāvu.

Turpmākā apsaimniekošana

Pēc nepieciešamības tiks veikta atkārtota jaunaudzes sastāva kopšana.
Nākamā pieaugušo koku ciršana plānota pēc 10 – 12 gadiem. Tas tiks veikts pēc jauno kociņu attīstības izvērtējuma.
Mazāka ciršanas intensitāte tiks izmantota meža - lauka pārejas joslā, veidojot dažādu mežaudzes stāvojumu.
Bērzi nogabalā tiks saglabāti kā ekoloģiskie koki.