Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KRAUKĻI > Izlases cirte priežu, egļu un bērzu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 1,4 ha
Audzes sastāvs – 7P2B 1E 89
Audzes krāja – 360 m³

Vietas apraksts

Mežs aizņem nogāzi. Pēc sastāva mistrots skuju koku un bērzu mežs. Biezība nevienmērīga. Veidojas egļu paaugas grupas. Vizuāli vērtējot, gan bērzi, gan egles nav viena vecuma. Daļa bērzu veci, un nākotnē to vērtība var būtiski samazināties. Atsevišķas pieaugušu egļu grupas – kaut gan sasniegušas ievērojamas dimensijas, tomēr vēl ar labiem pieaugumiem, veselīgas.

Saimnieciskā darbība

Mērķis šo mežaudzi arī nākotnē veidot kā mistrotu egļu - bērzu dažāda vecuma audzi, atsedzot izveidojušās egļu paaugas grupas, veidojot atvērumus un nodrošinot tajos atjaunošanos. Šajā vietā par saimnieciski piemērotākajām sugām ir uzskatāmas egle un bērzs, bet nogāzes apakšējā daļā pieļaujams arī melnalksnis, osis un baltalksnis.

Pirmajā ciršanas paņēmienā plānots izcirst daļu no bērziem, kuriem nav sagaidāms vērtības pieaugums (vai varētu prognozēt pat vērtības zudumu), kā arī daļu no tievākajiem, augšanā atpalikušajiem, kuri var neizdzīvot līdz nākošajam ciršanas paņēmienam vai traucē citu koku gāšanu. Ciršanas intensitāte vienā reizē būs aptuveni 15 - 16% no nogabala krājas. Šāda intensitāte nepalielinātu arī vējgāžu risku paliekošā audzē.

Turpmākā apsaimniekošana

Nākošo ciršanas reizi meža īpašnieks plāno pēc 5 - 10 gadiem, kur galvenā uzmanība tiks virzīta uz pieaugušo, resno dimensiju bērzu un egļu nociršanu.
Iepriekš izveidotos atvērumos pēc nepieciešamības būs veicami nelielas intensitātes kopšanas darbi jauno kociņu retināšanai un gaismas nodrošinājumam.
Atsevišķi zarainie, pāraugušie koki tiks saglabāti kā ekoloģiskie koki bioloģiskā vecuma sasniegšanai.