Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KRAUKĻI > Grupu izlases cirte bērzu, egļu, priežu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,8 ha
Audzes sastāvs – 9B1P 68 +E43 2.st
Audzes krāja – 212 m³

Vietas apraksts

Mežaudze aizņem nedaudz paugurainu vietu, kam austrumu pusē piekļaujas pārmitrs mežs. Objekts ierīkots vietā, kas apsaimniekota, izmantojot grupu izlases cirti.

Saimnieciskā darbība

Apsaimniekojot mežaudzi, 2001. gada ziemā izcirstas tās dienvidu un ziemeļu daļas apmēram 0,5 ha platībā. Vidusdaļā saglabāta tur esošā 60 - 70 gadus vecā bērzu grupa ar egles otro stāvu un paaugu, izcērtot vienīgi atsevišķus resnākos bērzus un bojātās egles.
Nocirstajā mežaudzes daļā veikta ieaugušo priedīšu kopšana. Vietās, kur tā nav notikusi, saglabāti dabiski ieaugušie bērzi un egles.

Turpmākā apsaimniekošana

Lielākajai daļai bērzu sagaidāms vērtības pieaugums, tāpēc nolemts tos cirst pakāpeniski, saglabājot veselīgo egles paaugu un otro stāvu.
Ciršanas intensitāte katrā paņēmienā nepārsniegs 15 - 20 % no bērzu apjoma. Mazāka intensitāte tiks pielietota saskares joslā ar slapjo mežu. Nelielā ciršanas intensitāte nekavēs egļu attīstību un ar laiku veidosies dažāda vecuma egļu grupas. Noteikts skaits bērzu tiks saglabāti kā ekoloģiskie koki.
Iepriekš nocirstās mežaudzes daļās tiks veiktas jaunaudžu kopšanas, veidojot priežu - egļu - bērzu mistraudzi.