Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KALNA GAVIEŠI > Kopšanas cirte bērzu, egļu un baltalkšņu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 1,5 ha
Audzes sastāvs – 8B401E701E40 ats B70
Audzes krāja – 150 m³

Vietas apraksts

Mežaudze atrodas lauka un meža saskares joslā. Augšanas apstākļi auglīgi. Augsne ir mālaina. Reljefs līdzens. Mežs veidojies, pakāpeniski aizaugot lauksaimniecības zemēm.

Saimnieciskā darbība

1997. gadā baltalkšņi šajā nogabalā tika izcirsti pilnībā, jo tiem nebija sagaidāms vērtības pieaugums. Ciršanas laikā tika saudzēta visa egles paauga, otrais stāvs un visi nogabalā augošie bērzi. Bērzi bija jauni un perspektīvi, sagaidāms to dimensiju un koksnes vērtības pieaugums.
Saskares joslā ar lauku ciršanas intensitāte bija zemāka, nekā nogabala vidū.
Pēc 2008. gada vērtējuma, šeit labi attīstījušās egļu paaugas grupas un baltalkšņu atvases.

Turpmākā apsaimniekošana

Bērzi nogabalā tiks saudzēti un cirsti pakāpeniski, kad būs sasnieguši mērķa diametru. Turpmākajā apsaimniekošanā ap bērziem tiks saudzētas baltalkšņu atvases un krūmu stāvs, kas stabilizēs mikroklimata apstākļus mežā un labvēlīgi ietekmēs bērzu augšanu un koksnes vērtības pieaugumu.
Ap egļu paaugu tiks izcirstas tikai tās baltalkšņu atvases, kas varētu kavēt egļu augšanu, šādi samazinot ekonomiskos izdevumus jaunaudžu kopšanā un saglabājot mistrotu audzi. Egļu paaugas grupas ir neviendabīgas – tajās ir lielāki un mazāki kociņi. Pamatā tās netiks retinātas, jo spēcīgākās egles ar laiku nomāks vājākās. Pakāpeniski šeit veidosies dažāda vecuma egļu mežs ar lapu koku – bērzu, baltalkšņu un apšu – piemistrojumu.
Atsevišķi lielāko dimensiju bērzi un egles ar plašākiem vainagiem (vismaz 10 koki/ha), tiks atstāti kā ekoloģiskie koki.