Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Kopšanas cirte egļu tīraudzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,7 ha
Audzes sastāvs – 10E42 + B42
Audzes krāja – 160 m³

Vietas apraksts

Mežaudze aizņem sausu dienvidrietumu un rietumu nogāzi un robežojas ar mitru mežu dienvidos un pļavu ziemeļos. Augšanas apstākļu maiņu virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem mežaudzē ilustrē egļu augstumi, kas lejas daļā ir lielāki, bet otrpus mitrā pazeminājuma mazāki.
Mežaudze izveidota pirms apmēram 40 gadiem, aizstādot lauksaimniecības zemi, tāpēc koku vecumi ir vienādi. Lapu koku piemistrojums neliels. Koku stāva radītā noēnojuma dēļ sastopamas neliels sugu skaits zemsedzē. Jaunākie pašizsējas koki atrodami vienīgi agrāk veikto kopšanas ciršu pievedceļos.
Eglēm, augot tuvu viena otrai blakus, ir izveidojusies nelabvēlīga resnuma un augstuma attiecība, kas palielina risku šiem kokiem ciest vējgāzēs un snieglauzēs.

Saimnieciskā darbība

Apsaimniekošanas uzdevums ir izveidot mežaudzi, kas būtu noturīga pret vējiem un citiem dabas faktoriem. Tas iespējams, pašreizējo vienvecuma meža struktūru pakāpeniski pārveidojot par tādu, ko raksturo dažāda vecuma koku stāvojums un nevienmērīgs koku izvietojums nogabala platībā.
1999. gadā šeit veikta neliela intensitātes retināšana.
2007/2008. gadu mijā kopšanas cirtē izcirsti 17 m³. Pēc ciršanas šķērslaukums saglabājies augsts – 33 m2/ha.
Neliela ciršanas intensitāte pielietota, lai neradītu mežaudzē lielas pārmaiņas, kas nelabvēlīgi ietekmētu jau tā izstīdzējušos kokus
Koku retināšana veikta nelielās grupās un izcērtot atsevišķus augšanas ziņā atpalikušos, bojātos un ļoti izstīdzējušos kokus visā nogabala platībā.

Turpmākā apsaimniekošana

Nākamais ciršanas paņēmiens tiks veikts pēc 3 – 5 gadiem. Vispirms tiks paplašināti „iesāktie” atvērumi un turpināta uzmanīga retināšana, tādā veidā uzlabojot koku stabilitāti un ļaujot atvērumos ieviesties pašizsējas kokiem.