Sākums > Izlases un kopšanas cirtes dažādos meža tipos > Sauss priežu - egļu mežs
Sauss priežu - egļu mežs

Sauss priežu - egļu mežs ārēji ir līdzīgs sausam priežu mežam un atbilst damaksņa augšanas apstākļu tipam. Auglīgo augteņu dēļ koki sasniedz lielāku augstumu un resnumu. Lielāks ir arī koku, krūmu un zemsedzes sugu skaits. Koku stāvā sastopamas priedes un egles, bet piemistrojumā bērzi un apses. Pamežā redzami pīlādži, retāk lazdas, bet zemsedzē – sūnas, mētras, nelieli lakstaugi un graudzāles. Tā kā priežu - egļu mežam piemīt gan nabadzīgo priežu, gan auglīgo jaukto koku mežu pazīmes, pārveidojošie procesi var būt dažādi. Ir iespējami visdažādākie mežaudzes attīstības scenāriji. Ugunsgrēka gadījumā veidojas līdzīga struktūra un jauno priežu paaudžu attīstība kā sauso priežu mežu gadījumā. Vēja, kukaiņu un slimību izpausmēm ir atšķirīga ietekme, jo parasti lielākā mērā cieš egles, kā rezultātā mežaudzēs veidojas dažādu lielumu un formu atvērumi, kurus aizņem lielākoties tieši ēncietīgās egles sējeņi. Plānojot izlases cirti, vispirms jāizvēlas nākotnes sugu sastāvs. Izvēloties priedi kā galveno nākotnes sugu, koku ciršana jāplāno vismaz 0,05 ha lielos laukumos, izstiepjot tos dienvidu virzienā un izretinot zem priežu vainagiem augošās egles, lai jaunajām priedītēm būtu pietiekams gaismas daudzums. Izvēloties turpmāk palielināt egles īpatsvaru, atvērumu lielumu jāsamazina līdz apmēram 0,02 – 0,03 ha. Atvērumu formai nav īpaša nozīme.
Ja par turpmāko koku sugu sastāvu nav pieņemts lēmums, tad ciršanai vispirms izvēlas tirgus vērtību sasniegušās, atpalikušās vai bojātās egles, un tikai pēc tam - priedes. Ciršanas intensitāte egļu - priežu mežā atkarīga no priedes, egles un citu koku sugu savstarpējās proporcijas. Palielinoties priežu īpatsvaram, iespējams palielināt arī ciršanas intensitāti, tomēr tā nedrīkstētu pārsniegt 25 % no audzes kopējās krājas katrā paņēmienā, kuru atkārto ik pēc 5 – 15 gadiem.