Sākums > Izlases un kopšanas cirtes dažādos meža tipos > Sauss priežu mežs
Sauss priežu mežs

Sausie priežu meži izplatīti smilšainos apvidos ar nabadzīgām augsnēm. Sauso priežu mežu augtenes atbilst sila, mētrāja un lāna meža augšanas apstākļu tipam. Šādā mežā nelielā īpatsvarā vērojams egļu un bērzu piemistrojums. Priežu mežam raksturīga sugām nabadzīga zemsedze, kurā pārsvarā sastopamas sūnas un ķērpji. Pētījumi cilvēka neietekmētās ainavās pierāda, ka ugunsgrēki sausā priežu mežā ir regulāra, dabiska parādība. Pateicoties biezai mizai un dziļai sakņu sistēmai, lielākā daļa priežu tos pārdzīvo – ugunsgrēka rezultātā iet bojā tikai neliels skaits koku, kuru atbrīvotajās vietās notiek jauno koku paaudžu attīstība. Ugunsgrēki neļauj mežam kļūt viendabīgam un sastāvēt no viena vecuma kokiem, jo katrā no tiem iet bojā atšķirīgu vecumu koki, kuri atrodas dažādās audzes vietās.
Priežu izteiktā gaismas prasīguma dēļ izcērtamie koki jāizvēlas tā, lai pēc to nociršanas izveidotos apmēram 0,05 – 0,1 ha lieli klajumi. Vēlams veidot neregulāras formas, dienvidu virzienā izstieptus klajumus. Pēc koku nociršanas to atliekas būtu jāsadedzina, bet brīvajās vietās veicama sekla augsnes uzirdināšana, lai sekmīgi notiktu priežu sējeņu augšana.
Katrā ciršanas reizē, kas atkārtojama vidēji 5 – 15 gados, ieteicams nocirst ne vairāk par 15 – 25 % no mežaudzes kopējās krājas. Priežu mežos ar nabadzīgākām augsnēm vienā reizē izcērtams mazāks koksnes daudzums.